ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE MOBILE «  VICTOR CAB » APPLICATIE

 

 • ALGEMEENHEDEN

 

De SPRL  TAXI, waarvan de sociale zetel gevestigd is te Bld Paepsem 16 bte 2 in 1070 Bruxelles, ingeschreven bij het bedrijf Bank Carrefour onder het n° 0631.785.348 hierna in het kader van de algemene voorwaarden genoemd, VICTOR, eigenaar is van de mobile applicatie VICTOR CAB.

De algemene voorwaarden hebben als doel de termen en condities van het gebruik van de applicatie voor mobile apparaten VICTOR CAB te beschrijven en is eveneens ter beschikking gesteld door de onderneming VICTOR  op de Internet Site www.victorcab.be.

Alle ondertekeningen door de Klant en/de Chauffeur, voor de applicatie VICTOR CAB, zowel op de mobile apparaten als op de Site internet www.victorcab.be, betekend  dat de algemene huidige gebruiksvoorwaarden,  volledig  en in zijn geheel, zonder voorbehoud, worden aanvaard.

De algemene voorwaarden  zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door VICTOR.

Als de Klant en/of de Chauffeur niet alles of zelfs een deel van de algemene voorwaarden niet aanvaard, dan moeten ze verzaken aan het gebruik van de applicatie VICTOR CAB en meer in het algemeen tot alle  diensten aangeboden door VICTOR

II. DEFINITIES

 

II.1.

De "Website" betekent de website www.victorcab.be van waaruit de beschikbare diensten op de Applicatie VICTOR CAB toegankelijk zijn.

II.2.

De “toepassing” betekent mobiele Victor CAB eigendom van VICTOR. De applicatie werkt onder de systemen iOS et Android en kan gratis gedownload worden door de Klant op smartphones en tabletten. Het laat de koppeling toe van de Klant- Applicatie met de Chauffeurs voor een reservering ten behoeve van het verstrekken van particulier vervoer van personen, een gevolg van de "Rit".

II.3.

"Klant": een natuurlijke persoon ouder dan de leeftijd van achttien (18) jaar of entiteit die geabonneerd is op de Applicatie ÒVICTOR voor mobiele apparaten en via de Site internet www.victorcab.be.

II.4.

 De « Chauffeur » verwijst naar de dienstverleners met wie VICTOR – direct of indirect of door tussenkomst van zijn filialen – partnerschapscontracten afgesloten heeft  met groepen van Taxi’s aangewezen om een nationaal en internationaal netwerk vervoer te vormen per Taxi.
De Chauffeurs zijn titularis van een rijbewijs, een getuigschrift van vakbekwaamheid van bestuurder van een Taxi, een geldige professionele kaart en bestuurder van een voertuig uitgerust als Taxi overeenstemmend met de geldende voorschriften, het uitvoeren van personenvervoer voor zijn eigen rekening en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, gedurende de diensturen.

II.5.

De "Order": de aankoop en reservering van de Rit uitgevoerd door de Klant via de applicatie op de Internet Site www.victorcab.be of via de mobile applicatie VICTOR CAB.

II.6.

De "Rit" betekent de vervoersdienst gevraagd door de Klant en uitgevoerd door de Chauffeur door tussenkomst van het gebruik van de applicatie VICTOR CAB of de internet Site www.victorcab.be. De Rit wordt altijd uitgevoerd door een Chauffeur aangesloten aan het partnerschap van VICTOR en beschikkend over een Taxi.

II.7.

De "Taxi": elk voertuig uitgerust als taxi, in overeenstemming met de geldende voorschriften en bestuurd door een Chauffeur.

 

 • VOORWERP VAN HET CONTRACT

 

III.1.

De dienstverlening van VICTOR dient om ten behoeve van de klant,  dankzij een GPS  van de Klant en/of een Chauffeur , een beschikbare taxi te vinden in de sector van de gevraagde Rit. De perimeter situeert zich  alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Halle-Vilvoorde. De zoektocht naar een Chauffeur wordt uitgevoerd volgens de  aangegeven indicaties en criteria geleverd door de  Klant.

III.2.

De Rit wordt uitgevoerd door de Chauffeur van de Taxi, die instaat voor eigen naam , en op eigen verantwoordelijkheid, voor het vervoer gevraagd door de Klant.

III.3.

De Klant en de Chauffeur herkennen dat de diensten voorgesteld door VICTOR door middel van de applicatie VICTOR CAB uitsluitend bestaat uit :

 • De Klant in contact te brengen met 1 of meerdere Chauffeurs ;

 • Aan de Klant de kans te geven om een Taxi te kiezen en te reserveren na in contact gezet geweest met 1 of meerdere Chauffeurs.

 

 

IV.1.

Met behulp van de applicatie of dienst VICTOR CAB, sluiten de Klant  en de Chauffeur  een contract met VICTOR. Om de applicatie of de dienst te kunnen gebruiken moeten de Klant en de Chauffeur  zich eerst inschrijven op VICTOR CAB. Bij de registratie moet de Klant en de Chauffeur aan  VICTOR CAB hun persoonlijke gegevens en hun mobiele telefoonnummers doorgeven. Als de registratie succesvol is gebeurd op VICTOR CAB, zal zij de Klant/Chauffeur een persoonlijke account geven waarna deze laatsten het account kunnen  openen met een door hen gekozen wachtwoord.

Deze identificaties  zijn persoonlijk en vertrouwelijk ten opzichte van de Klant/ Chauffeur. Zij mogen niet aan derden openbaar gemaakt en meegedeeld worden. De Klant en de Chauffeur zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de applicatie en van hun account. Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er geen fraude was, is, of kan worden gemaakt op basis van deze identificaties en in geval van twijfel onmiddellijk, met behulp van de applicatie, het geheime wachtwoord te veranderen.

 

IV.2.

De Klant is verantwoordelijk, zowel juridisch en financieel voor alle aanvragen van de Rit  gemaakt met behulp van de toegangscodes en vertrouwelijke codes, verbonden  met zijn account.

IV.3.

Om zich te kunnen inschrijven bij VICTOR CAB, moet men ouder zijn dan 18 jaar en wettelijk bekwaam zijn. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die zij stuurt naar VICTOR. Indien de Klant een account aanmaakt voor een bedrijf, erkent hij uitdrukkelijk dat hij bevoegd is om op te treden als rechtspersoon krachtens dit bedrijf  voor de  gebruiksvoorwaarden, en de registratie om de  Applicatie VICTOR CAB,. Service te gebruiken.

 

 • TOEGANG TOT DE DIENST

 

De toegang tot VICTOR is open 7 dagen op  7, 24 uur  op 24. De procedures voor de toegang tot VICTOR CAB kunnen echter door VICTOR worden gewijzigd. VICTOR mag ook de service onderbreken met of zonder kennisgeving, om redenen die inherent zijn aan operationele beperkingen. Het gebruik van de dienst VICTOR CAB vereist compatibele hardware, en toegang tot internet en sommige software. Updates kunnen periodiek nodig zijn om de applicatie VICTOR CAB te gebruiken voor de prestaties van de vereiste elementen.

 

 • VOORGESTELDE DIENSTEN

 

De verschillende niveaus van diensten zijn selectioneerbaar door de Klant :

 

 1. VICTOR CAB Het bestellen op voorhand en onmiddellijk van een klassieke taxi.

 

 1. VICTOR PBM (PMR) Het bestellen op voorhand en onmiddellijk van een taxi die aangepast en uitgerust is voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

 

 1. VICTOR GROEN Het bestellen op voorhand en onmiddellijk van een Taxi Hybride of een taxi 100% elektrisch.

 

 1. VICTOR BUSINESS Het bestellen op voorhand en onmiddellijk van een luxe Taxi.

 

De beschikbaarheid, van deze verschillende diensten, binnen het door de Klant geselectioneerde bereik, hangt enkel af van de Chauffeurs.

Indien de Klant de diensten 2 en 3 selectioneert, streeft VICTOR erna om te zoeken naar de Taxi die overeenkomt met de vraag.  Indien niet beschikbaar, behoudt VICTOR  het recht om een ander type van Taxi te  sturen die de Klant accepteert .

VII VOORWAARDEN VAN RESERVATIE

VII.1. Onmiddellijke aanvragen

Volgens de reservatieaanvraag van de Taxi, moet de klant aangeven of zijn vraag wel of niet onmiddellijk is alsook de kenmerken van de Rit en in het bijzonder het adres waar de Klant wenst opgepikt te worden. Op basis van de criteria van het verzoek van de Klant, verbindt VICTOR CABÒzich ertoe om de aanwezigheid van één of meer beschikbare taxi's, verbonden aan de toepassing VICTOR CABÒ, te geven alsook de geschatte geolocatie.

Om de dienst te activeren en om de bestelling te starten, moet de Klant :

 • Bevestigen en dan zijn adres doorgeven waar hij moet worden opgehaald, het is te zeggen zijn geografische positie in normale tijd met mogelijke precisie en vooral de aanduiding van de weg en het nummer van de weg waar hij zich op dat moment bevindt en waar hij moet opgenomen worden;

 • Op een facultatieve manier zijn bestemmingsadres geven.

 

Het adres waar de Klant wordt opgenomen mag niet gesitueerd zijn op wegen waar de Taxi niet kan stoppen:  type kruispunten of snelwegen, enz.

In geen enkel geval mag VICTOR verantwoordelijk geacht worden voor een vergissing van een slecht adres, gegeven door de Klant

De Klant moet zijn terminal open laten en zich aansluiten op Internet om een antwoord van zijn aanvraag te kunnen ontvangen.

VII.2. Bestelling op voorhand

 

Een aanvraag op voorhand bestaat uit een registratie door VICTOR CAB van de vraag van een Taxi uitgevoerd door de Klant binnen de 24 uren voor het uur van vertrek van de gevraagde rit. Het gaat niet over een reservatie van een voertuig zoals in het geval van een onmiddellijke rit, maar rekening houdend met de opzoeking van een Taxi, die geprogrammeerd is door de Chauffeur als een uit te voeren rit op een variabel tijdstip en volgens de verwachte condities van het verkeer.

 

VII.3. Ondersteuning

 

De Klant moet in de Taxi stappen op het moment dat deze op het aangegeven adres aankomt, onmiddellijk in geval van onmiddellijke aa<nvraag of op het aangeduide uur in het geval van aanvraag op voorhand. Bij afwezigheid van de Klant mag de Chauffeur vertrekken 10 minuten na zijn aankomst op het aangegeven adres, zonder voorafgaande verwittiging.

In dit geval stelt de  Chauffeur vast dat de Klant er niet is en de Rit wordt gestopt.

VIII ANNULATIE EN WIJZIGING VAN DE BESTELLING

 

VIII.1.

De annulatie en wijziging van de bestelling moet gebeuren door de Klant voordat het gereserveerde voertuig op weg is naar zijn bestemming om zijn opdracht uit te voeren, of het nu gaat om een onmiddellijke rit of een rit op voorhand besteld.

 

VIII.2.

Door het instellen van de richting, gaat de klant ermee akkoord en erkent hij dat vanaf het moment dat een geïdentificeerde Taxi , die voldoet aan de vraag van de Klant,  zich in beweging zet om de plaats de bereiken die  de opdrachtgever gevraagd heeft.

VIII.3.

De annulering van een onmiddelike rit wordt  niet gefactureerd indien deze annulering plaats vindt 5 min na de bestelling van de wagen, anders zal een bedrag van 5,00 € van uw rekening gedebiteerd worden.

De annulering van een rit vooraf gereserveerd wordt in twee delen verdeelt :

Deel 1 : de reservering zal niet gefactureerd worden indien deze annulering plaats vindt 60 min voor de aankomst  van de wagen, anders zal een bedrag van 5,00 € van uw rekening gedebiteerd worden.

Deel 2 : de reservering zal niet gefactureerd worden indien deze annulering plaats vindt 20 min voor de aankomst  van de wagen, anders zal een bedrag van 10,00 € van uw rekening gedebiteerd worden.

Als de annulering of de wijziging plaats vinden na het vertrek van de chauffeur, zal hij onmiddelijk verwittigd worden van de annulering of de wijziging van de rit aan de gang.  

 

 • RESPECT VAN DE WEGCODE

 

Tijdens het gebruik van de applicatie VICTOR CAB,  verbinden de Chauffeur en de Klant zich ertoe om de wegcode, en meer in het algemeen de wet- en regelgeving, te respecteren.

Specifiek gaat de Chauffeur akkoord om VICTOR CAB  enkel te gebruiken wanneer zijn Taxi stil staat.

 • ONTVANGSTEN EN BETALINGEN

 

X.1.

VICTOR ÒCAB biedt de mogelijkheid om te betalen met een kredietkaart, Stripe account of via een kredietrekening VICTOR ÒCAB, vooraf opgeladen via een kredietkaart.

 

Het PayPal-betalingssysteem bestaat uit het innen, door VICTOR,  van de kosten van de Rit.

De Klant heeft ook de mogelijkheid om de prestatie direct te betalen aan de Chauffeur op het einde van de Rit, al dan niet per bank terminal die in de Taxi geïnstalleerd is.

X.3.

De Klant wordt geïnformeerd, en is het ermee eens, dat de Chauffeur wordt toegestaan om de taximeter te starten vanaf zijn aankomst bij het adres van de klant en de validatie door VICTOR CAB. De Rit zal rechtstreeks aan de Chauffeur worden geregeld door de Klant, voor het bedrag dat op de meter staat. Als gevolg daarvan, aanvaardt de Klant om alle middelen aan te wenden om die betaling te kunnen verrichten.

X.4.

Als  de betaling rechtstreeks tussen de Klant en de Chauffeur  gebeurt, is de Chauffeur  verplicht om de definitieve status van de Rit vast te stellen via de functionaliteit van VICTOR CAB, die gereserveerd is voor hen.

 

 •  VERANTWOORDELIJKHEID VAN VICTOR

 

XI.1.

De verantwoordelijkheid van VICTOR is beperkt tot op zoek gaan naar een Taxi beschikbaar op het adres dat is opgegeven door de Klant, VICTOR engageert zich om  alle middelen te gebruiken  om een beschikbare Taxi, in de beste omstandigheden,  te vinden bij de Chauffeurs die toegetreden zijn tot de dienst.

Na de bevestiging van de reservatie, wordt het verstrekken van vervoer of de Rit uitgevoerd op verzoek van de Klant, onder de verantwoordelijkheid van de Chauffeur, met uitsluiting van alle andere.

XI.2.

De verantwoordelijkheid van VICTOR kan niet ingeroepen worden als de zoektocht naar een Taxi niet succesvol is bij gebrek aan een Taxi. De verantwoordelijkheid van VICTOR zal niet worden ingeroepen in geval van overmacht, en meer in het algemeen in de volgende gevallen: computer storingen of telecommunicatienetwerken die de beschikbaarheid van online-diensten verhinderen, stakingen, demonstraties, slecht weer, verkeersongevallen die het verkeer verstoren, ongewoon grote verkeersopstopping,  autopech.

XI.3.

Het uitvoeren van de rit is enkel onder de verantwoordelijkheid van de Chauffeur zelf. In geval van vertraging, als gevolg van de Chauffeur,  die de Rit aanvaard heeft, het niet-of slecht uitvoeren van de Rit door deze laatste, kan de verantwoordelijkheid van VICTOR niet worden ingeroepen.

Het vertrek van de Klant of de annulering van de bestelling door de Klant laat op geen enkele wijze toe dat VICTOR  de verantwoordelijkheid op zich neemt.

 

XI.4.

Geen enkele terugbetaling van de rit, om gelijk welke reden, kan gevraagd worden aan VICTOR, noch door de Klant, noch door de Chauffeur. VICTOR raadt elke Klant aan om een supplementaire voorzorgsmarge van dertig (30) minuten te voorzien voor een bestemming naar een station en vijfenveertig (45) minuten voor een bestemming naar een vliegveld, in normale verkeersomstandigheden.

XI.5.

De Chauffeur en de Klant erkennen dat VICTOR enkel gebonden is door middel van een verplichting in de diensten gepresteerd via VICTOR CAB,

XI.6.

In geval van wanbetaling door de Klant voor  de rit, zal de Chauffeur niet zoeken naar de verantwoordelijkheid van VICTOR.

 

 

Onverminderd artikel VIII van deze algemene voorwaarden, wordt de Klant geïnformeerd dat, op het zoeken en het ter beschikking stellen van een vervoersdienst, deze geen herroepingsrecht heeft overeenkomstig artikel VI.53 73.12 ° en VI Economisch Wetboek.

 

 • INTELECTUELE EIGENDOM

 

XIII.1.

Alle elementen van de site of de applicaties van VICTOR (grafieken, afbeeldingen, teksten, logo's, bestanden, programma's), met inbegrip van diegene die verschijnen op  VICTOR CAB, zijn in zijn geheel eigendom van VICTOR. De Klant en de Chauffeur gaan akkoord  dat ze, behalve met een expliciet geschreven toelating van VICTOR, ze niets in zijn geheel of een deel ervan mogen kopiëren van VICTOR CAB, op welke manier of op welke media dan ook, noch aanpassen, vertalen, verkopen, huren, lenen, bekend te maken aan het publiek of geen afgeleide werken van het bovenstaande te creëren en meer in het algemeen, elke handeling in strijd met het auteursrecht VICTOR beschermd door de wet van 6 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten.

XIII.2.

De Klant en de Chauffeur worden geïnformeerd dat VICTOR CAB. een geregistreerd handelsmerk is. Zij erkennen en accepteren dat ze over geen zakelijke licentie beschikken en daarom kan het woord- en beeldmerk, in welke hoedanigheid dan ook niet geven worden, direct of indirect, aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van VICTOR.

 

 

 • WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 

VICTOR behoudt zich het recht om de bepalingen en voorwaarden van het gebruik van de diensten te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie van de algemene voorwaarden op zijn smartphone applicatie VICTOR CAB. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn van kracht op de datum van het gebruik van de service.

 • PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

 

XV.1.

Klant, Chauffeur en VICTOR verbinden zich strikt te houden aan de verplichtingen met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals deze voorzien zijn in de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

XV.2.

Dit betekent in het bijzonder dat zij technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen onopzettelijk verlies evenals tegen de wijziging, toegang en andere ongeoorloofde verwerking van gegevens.

XV.3.

De Klant en de Chauffeur  accepteren dat VICTOR technische gegevens verzamelt en gebruikt alsook  gerelateerde informatie inbegrepen, maar zonder zich te beperken tot technische informatie over uw apparaten, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, die  periodiek verzameld worden om de levering van updates van de Applicatie VICTOR CAB, te vergemakkelijken, bijstand in verband met het product en andere diensten die voor u bestemd zijn (indien van toepassing) met betrekking tot de software onder licentie. VICTOR mag informatie gebruiken zolang ze gepresenteerd is onder een vorm die niet toelaat om u persoonlijk te identificeren, om zijn producten te verbeteren of u diensten en technologieën aan te bieden en alleen gedurende de periode die nodig is voor dit doel.

De Klant en de Chauffeur gaan akkoord, in verband met het gebruik van de service en Internet Applicatie VICTOR CAB,  dat VICTOR het recht behoud om op te nemen, te gebruiken en te onderhouden, ten behoeve van het bewijs en de efficiëntie, om het reserveringsproces te optimaliseren, alle informatie met betrekking tot de ontvangen orders, met de identificatiegegevens Klant en / of de Chauffeur.

Het is bepaald dat VICTOR zorgt voor de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die door de Klant en / of de Chauffeur doorgegeven worden.

 

 • TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID

 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting en in het algemeen,  geschil over de interpretatie, over de uitvoering en de implementatie van een van de gevraagde diensten via de applicatie VICTOR CAB, zal dit voor de bevoegde rechter komen in het juridische arrondissement van de Hoofdstad Brussel, waarvan zitting in het Frans, behalve als VICTOR besluit om het geschil aanhangig te maken bij een andere rechter van zijn keuze.

 

Victor Cab